Hoha’a WCCC ki he Ngaahi Tala Tu’utu’uni Tautea Ngaahi Hopo.

 

MEDIA RELEASE

 

Hoha’a WCCC ki he Ngaahi Tala Tu’utu’uni Tautea Ngaahi Hopo.

 

[NUKU’ALOFA 10 NOVEMBER 2014] ‘Oku ‘i ai ‘a e hoha’a mo e tokanga ‘a e Women and Children Crisis Centre (WCCC) ki he ngaahi tala tu’utu’uni ‘o e ngaahi hopo ‘e ni’ihi tautautefito ki he ngaahi hia pa’usi’i fakalielia ‘o e fanau iiki mo e tohotoho ( hufanga he fakatapu ). Ko e ngaahi hia mamafa eni pea ‘oku makatu’unga mei ai ‘a e hoha’a ni.

 

‘I he Nusipepa Tonga Weekly ‘aho 31 ‘Okatopa peesi 2 na’e ha ai ‘a e ‘Ulu’i tohi ko eni “ Malu’i Angalelei Tamai ki he fanau ‘e toko 2 ki he angahala’i ‘o ha ta’u si’i .” Pea mo e Matangi Tonga Online Pulelulu ‘aho 5 ‘o Novema , na’e ha ai ‘a e ‘ulu’i tohi ko e lava ‘a e ngaue ‘a e konga ua ‘o e ngaue ‘a e Fakamaau’anga Tangi. ‘I he tu’utu’uni koeni na’e ha ai ‘a e tali ‘o e tangi fekau’aki mo e tokotaha na’a ne tohotoho’i ha ki’i fefine na’e ‘ikai fu’u kakato ‘ene tukunga fakakaukau. Na’e tali ‘a e tangi ‘o holoki mei he ta’u ‘e 10 ki he ta’u ‘e 5 kae toloi ‘ a e ta’u ‘e taha ‘i ha ta’u ‘e 2 kae ngaue’i pe ‘a e ta’u ‘e 4.

 

‘Oku pehe ‘e he Talekita ‘o e WCCC ‘Ofa Guttenbeil-Likiliki, “Oku faka’apa’apa’i pe ‘e he WCCC ‘a e ngaahi tu’utu’uni ni ka ko e hoha’a he ‘oku ngali fu’u si’isi’i ‘a e tautea fakatatau ki he hia. ‘E hanga ‘e he me’a ni ia ‘o faka’ai’ai e kakai fefine mo e fanau ‘oku hoko ki ai e faingata’a ni ke ‘oua ‘e toe omi ‘o lipooti he ‘oku hange ‘oku to’o ma’ama’a pe ‘a e tautea.”

 

Ko e taumu’a foki ‘o e tautea ke ne fakamanavahe’i mo fakateteki’i ha taha ‘oku fakakaukau ke ne fakahoko ha hia pehe ke tuku , he ko e me’a e ‘e iku ki ai. Ka ‘o kapau ko e anga e ‘o e tautea ke malu’i angalelei ‘a e ngaahi hia pehe, pea ‘oku ‘i ai ‘a e kole mo e faka’amu ‘a e Senitaa ki he kakai ‘o e fonua ke fai mai ha tokoni ketau fetakinima ‘o ngaue fakataha pea mou lea mai fekau’aki mo e kaveinga ni. He ‘oku fakatokanga’i ‘e he Senitaa ‘oku ‘alu pe taimi mo e fakautuutu mo e kaka ki ‘olunga ‘a e hia ki hono pa’usi’i fakalielia ‘o e longa’i fanau. Pea ‘oku totonu ketau tuku atu e fekau ki he kakai ‘o e fonua ‘oku ‘ikai ke tau tali ‘a e fa’ahinga to’onga ni ‘i he ngaahi tautea ‘oku tuku atu  mei he ngaahi hopo.

 

[ENDS]

 

Ka to e fie ma’u ha fakamatala fekau’aki pea mo e me’a ni, kataki ‘o fetu’utaki hangatonu mai pe ki he ‘emau ‘Ofisi kia Lesila Lokotui To’ia ‘i he telefoni 22240.